แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา/ร้องเรียน
รายละเอียดการกล่าวหาร้องเรียน/การเจ้งเบาะเเส
จำนวนไฟล์ไม่เกิน 10 ไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 50MB/ไฟล์