ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
ประเภทการเเจ้ง
รายละเอียดการกล่าวหาร้องเรียน/การเจ้งเบาะเเส/การพนัน*
จำนวนไฟล์ไม่เกิน 10 ไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 50MB/ไฟล์