พบเห็นเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
และอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ

ร้องเรียนเพื่อดำเนินการผ่านศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

กรณีประสงค์ร้องเรียนเป็นจดหมายสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
ประเภทการเเจ้ง
รายละเอียดการกล่าวหาร้องเรียน/การเจ้งเบาะเเส
จำนวนไฟล์ไม่เกิน 10 ไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 25MB/ไฟล์