สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

พบเห็นการดำเนินการโครงการที่ไม่คุ้มค่าหรือมีราคาสูงเกินที่เป็นจริง
และอาจส่อลักษณะไปในทางทุจริต โปรดแจ้ง สำนักงาน ป.ป.ท.

กรณีประสงค์ร้องเรียนเป็นจดหมายสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน
ความเดือดร้อน เสียหายที่ได้รับ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ (ถ้ามี)
จำนวนไฟล์ไม่เกิน 10 ไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 50MB/ไฟล์